Bobby Sheikh

Last updated 05 March 2013

Bobby Sheikh


IMDB


Bobby Sheikh was the editor of the Torchwood television story Small Worlds.